Asatro

Uppdiktad religion. Ursprung: Ett ord som myntas 1820 som en del av den nationalromantiska föreställningen om en tänkt fornnordisk religion som aldrig existerat. Numera en etablerad term för en påhittad nyandlig religion.
Allternativa tolkningar:Tron på asagudar, namn på en stipulerad fornnordisk religion, beteckning på Nyhedendom, benämning på Hedendom

Asatro är ett begrepp med en mängd olika tolkningar. Under stora delar av nittonhundratalet har det fått stå som ett namn på fornnordisk religion. Problemet är att den religionen har sedemera visat sig vara en nationalromantisk konstruktion och att religionen i sig aldrig har funnits. Under en process som kallas Asaginning hittar man på en forntida nordisk religion som kan tävla med den antika grekiska och romerska. Det handlar alltså om en bild av hur man under 1800-talet ville att vikingareligionen skulle ha sett ut - lite som dagens fantasylitteratur. Att man rört till historiebilden skulle inte vara så stort problem om det inte var för den enorma tyngd som detta ämne haft i vårt samhälle. Att prata om vikingar och asatro är så utbrett att det spelar ingen roll vad vetenskapen säger - det spelar inte någon roll att allt är påhittat. Det handlar om prestige och populärkultur och en hel del affärsverksamhet. Så kom alltså asatro att bli ett laddat ord vilket gjorde att alla möjliga kom att göra anspråk på ordet under slutet av 1900-talet - från högerextremister till New Age.

Under Sovringen så var asatro en av termerna som det rådde oenighet om, och de folktroende - som i ett skede trodde sig kunna använda ordet som synonym till den faktiska religionen Nordisk Sed. Man kom att överge begeppet när det genomgående användes av andliga lycksökare för att hitta på nya religioner. Man såg ordet som en vanligt förekommande synonym till ordet Hedendom. Detta misstag visade sig ödestiget då man kom att utnyttjas av nyhedendomen. När detta uppenbarades under Sovringen så skapas begreppet Nordisk Sed och man accepterar nyhedningarnas tolkning att ordet asatro inte har med levande hednisk sed att göra och enbart betyder nybildad nationalromantisk Nyandlighet. Denna tolkning är därefter den som i princip alla använder. Många Nyhedningar kom även att överge begreppet asatro av okänd anledning, här och var med någon konstigt hänvisning till att "man tror ju på fler gudar än asarna". Man annamade då ordet Forn sed och samtidigt försökte man även byta innebörd på ordet nordisk sed. Någon ställningstagande mot existensen av en forntida asadyrkan verkar dock saknas hos dessa personer utan snarare förstärks den genom att använda Vaner som en separat guda föreställning i enlighet med Dumezils rasistiska ideer. Man verkar undvika ordet asatro men ändå vidhålla dess innebörd, troligen för att man tror sig unkomma kritiken av asatron genom att röra till begreppen. Man talar dock fortfarande om samma religion som nationalromantikerna inbillade sig på 1800-talet.

Asatrorörelsen är den dominerande delen av nyhedendomen i Sverige i dag. Asatrorörelsen har sina rötter inom New Age, huvudsakligen inom shamanismen och inom reenactment rörelsen. Asatro är Rekonstruktionism baserad på Nordisk mytologi och förvirrade föreställningar om fornnordisk religion. Det handlar mycket om jakt på en nordisk och svensk nationalromantisk identitet och man är fascinerade av alla former av nordiska saker - även sådant som inte har med nordisk kultur att göra, så som Samisk religion. Asagudar, särskilt deras namn är viktiga, särskilt Oden, men man lägger ofta in moderna politiska föreställningar som varken funnits i nationalromantiska företställningar eller i hednisk tradition. Man står normalt inte för någon moral eller regler om hur man ska handla. Vad som däremot förespråkas är extremliberala anomiska värderingar där alla ska få göra vad de känner för eller en rent humancentrerad, nästan ateistisk livsåskådning.

Den modernt påhittade asatron är en blandning av allt möjligt, mest kristendomen och Ockultism. Man har ofta termer från Hedendom men med helt annorlunda innebörd - religionerna är väldigt olika. Man har till exempel en ritförättare som påminner om den kristne prästens funktion under sitt firande - denne kallas Gode och riten kallas Blot och är primärt ett offermoment. Inom Hedendom är inte Gode en ritförättare och Blot är en helt annorlunda tillställning. Asatron saknar till skillnad från alla andra religioner ett sakralt förhållningssätt till sina gudar - gudar som ibland har samma namn som gudar inom nordisk sed, ibland helt andra, men vars egenskaper och karaktär är radikalt annorlunda. Asatrons högtider är tagna från olika sammanhang, även om det brukar vara tidpunkter och namn man kopierat från andra religioner - innehållet brukar vara helt annorlunda. En del av asatrons högtider bygger på egna konstruktioner utifrån hedniska högtider men det mesta kommer från annan Nyhedendom så som Wicca. Asatrons största högtid är dock Påsken som de anammade från kristendomen under början av 2000-talet.

Märken: