Troll

Betecknar ursprungligen något som är falskt, förädiskt, hotande och odskefullt. Att något är troll menas att det är knutet till en vis form av onska som finns i vår närhet. Den generella betydelsen av ordet troll går igen i ord så som Trolldom.
I överförd betydelse så har ordet kommit att beteckna de andeväsen som är troll så som "ett troll". I modern populärkultur är bilden av Troll så som knotiga, klumpiga och svansföredda med ring i näsan. Denna bild härstammar till stor grad från sagolitteratur och konstnärer så som John Bauer. Detta troll skiljer sig från de troll förekommer i folktron. Troll kan ta olika skepnad, men är annorlunda än oss. De är falska och förädiska, och deras uppenbarelse är förädisk. De kan förvrida verkligheten och söker ta av människan allt rent och vackert. Troll är vår motpol - de har vad vi inte har och saknar det vi har - de har guld, vi har glädje, de kan trolla, vi kan älska. Trollen bor i berget och under stora stenar, de finns i mörkret och bortom de platser vi kan nå. De kan försöka ta vackra mäniskor in i berget - bergtagna eller byta ut våra barn mot sina trollungar, bortbytingar.

Trollen har svagheter, de tål inte stål, eld eller vatten. Därför lade man ofta eggstål i spädbarnets vagga som skydd, eller satte så kallade Trollkors i ladugården. De är i sig bundna till strukturer, därför kan de till exempel inte korsa plogfårorna på en åker utan måste gå längs med.