Folktro

Ursprung: Ursprungligen beteckning på trosföreställningar utbredda bland allmogebefolkningen
Allternativa tolkningar: Specifikt den levande nordisk hednisk tron, Trosföreställningar bland allmogen, trosföreställningar som inte är ettablerade i officiell kultur, Tro som förekommer bland folk, Vanföreställningar, Barnsagor, Icke strukturerad föreställning.
I hedniska samanhang så talas normalt om den hedniska folktron - Den Nordiska Seden. Termen folktro kan även beteckna andra former av folklig religiositet så som kristna legender och tron på änglar. Den hedniska folktron har varit den dominerande folktron och när man i litteraturen talar om folktro så brukar det till nittio procent handla om just hednisk folktro.