Samfälligheten för Nordisk Sed

Trossamfund för Den Nordiska Seden bildat 1997 och registrerat som trossamfund 2000. Sveriges största polyteistiska trossamfund. Samfälligheten är ett konfessionelt trossamfund för Hedendom. Det är öppet för alla folktroende hedningar som bekänner sig till Den Nordiska Seden. Från att från början ha en väldigt omfattande organisation med lokala enheter, så kallade gäll och en väldigt genomgående demokrati så omorganiserades organisationen till en mer normal föreningsstruktur 2007. Gällen bildades då man trodde att många hade ett behov av en lokal struktur men i realiteten visade sig att sådana behov inte fanns.

Samfäligheten är ett seriöst trossamfund som enbart ägnar sig åt religion. Politik och personliga intressen hålls utanför organisationen. Detta har inneburit att man har kunnat driva en seriös verksamhet. Det har också inneburit en hel del kritik från utomstående som ofta försöker göra om frågor om Hedendom till frågor om historia. Detta samt avståndstagandet från Nyandlighet kan ligga bakom att massmedia ignorerat organisationen under flera år. Ett stort seriöst trossamfund med en okänd religion kan upplevas som skrämmande.

Samfälligheten håller varje sommar Alltinget, sitt årsmöte. Alltinget hålls på olika ställen i landet. Vidare bedrivs religiös verksamhet baserat på medlemmarnas initiativ, när det gäller firande av Högtider och så vidare. Samfälligheten handhar bröllop och begravningar, själavård och andligt stöd. Organisationen är fortfarande i en tillväxtfas och verksamheten bedrivs på ideell basis.

På internet förekommer en hel del smuttskastning i form av klotter på Wikipedia och liknade. Vanligtvis konstiga beskyllningar där man påstår saker där motsatsen gäller. Man kan se att beskyllningarna snarare ger uttryck för Asatrorörelsens egna tillkortakommanden. Dessa påhopp grundar sig i det avsky mot Samfälligheten som Sovringen gav upphov till när de folktroende inte längre accepterade en nyandlig agenda och tog avstånd från asatron. Samfälligheten blev en så stor organisation att de asatroende upplevde detta som ett hot. Detta kommer sig naturligt eftersom hednisk folktro är en utbredd religion bland vanligt folk - modern påhittad Asatro är en extrem subkultur. Man har helt enkelt olika målgrupper.

I dag är Samfälligheten en växande organisation, och utgör hedendomens enda officiella mötesplats. Organisationen har en löpande verksamhet, i begränsad omfattning och lokalt organiserat.

Externa länkar

Samfälligheten för Nordisk Sed

Märken: